trešdiena, 2015. gada 25. novembris

Svētki aizvadīti!

Laiks skrien vēja spārniem un dažbrīd, pat nejaudājam tikt tam līdzi. Šķiet vēl nesen baudījām lakstīgalu treļļus, kad nu jau klāt gada tumšākais laiks un nu ari valsts svētki aiz muguras.

18.novembris – Latvijas Republikas dzimšanas diena. Tieši šī diena ir katram latvietim pati nozīmīgākā valsts svētku diena. Šajā dienā mēs godinām visus, kuri ir cīnījušies par mūsu brīvību, godinām tos, kuri veicinājuši mūsu valsts attīstību. Sakām paldies tiem, kuri ir nesuši valsts vārdu pasaulē, kuri ir darījuši labus darbus savā pilsētā, ciemā, pagastā, novadā. Priecājamies par panākumiem, kurus ir sasnieguši mūsu bērni, draugi, kaimiņi, paziņas, darba biedri. Katrs mēs esam paveikuši ko labu, noderīgu. Un tas ir kā dzijas pavediens lielajā Latvijas kamolā, kurā varam satīt mūsu labos darbus, labās domas. Sapošot savu pagalmu, sētu esam darījuši skaistu savu dzimto zemi, lai varētu dzīvot tīrā un sakoptā vidē.

Svētku pasākumā, kā tradīcija mums ir kļuvusi Kazdangas pagasta pārvaldes pateicību pasniegšana. Šogad īpaši vēlējāmies dzirdēt visu Jūsu viedokli, kam būtu jāsaka Paldies, par atbalstu, par palīdzību, vai vienkārši jāsumina kā Labs cilvēks. Un tādēļ, es vēlos teikt Paldies tiem dažiem kazdandzniekiem, kuri bija atsaucīgi un pauda savu viedokli.

Šogad paldies teicām: Rathleff ģimenei par nozīmīgu finansiālo atbalstu Māteru Jura Kazdangas pamatskolai, Ilgai Blokai - par ilggagēju darbu izglītībā un Karīnai Kolosovai - par veiksmīgu sadarbību ar bērnu vecākiem, veiksmīgi iesaistot viņus pedagoģiskajā procesā un ārpusnodarbību aktivitātēs.

Sabiedrības un valsts pamats ir ģimene, tajā top valsts nodokļu maksātājs, dzimtenes aizstāvis un valsts vadītājs. Ģimenē mācītais ir pamats visai mūsu dzīvei, mūsu vecāku sniegtais piemērs kalpo kā mēraukla visā dzīvē. Ar šo gadu kā tradīciju mēs vēlamies ieviest pateicības raktsa pasniegšanu kādai no mūsu Kazdangas ģimenēm – par tradīciju un ģimeniskuma kopšanu. Pateicības rakstu saņēma Štubju ģimene - par darba tikuma kopšanu, ģimeniskuma un tradicionālo vērtību saglabāšanu.

Pateicības raksts tika pasniegts Ritai Kapeniecei un Konstantinam Kalendram, pateicoties viņu uzņēmībai un čaklumam dzīvojamās mājas Ganību gatvē 1 teritorija un apkārtne ir piedzīvojusi pozitīvas pārmaiņas un ieguvusi pilnīgi jaunu izskatu, kas priecē daudzus garāmgājējus.

Šīgada vasara ir bijusi notikumiem un labiem darbiem bagāta, tādēļ pateicības par atbalstu un veiksmigu sadarbību pasniedzām arī – Līgai Silniecei, Bjorn Kvendbo, Raimondam Bahmanim, Rolandam Klēfeldam, Gundaram Sisenim un Jānim Lepsim.

Kazdangas pagastā ir vairākas apdzīvotas vietas - Valata, Bojas, Tebras. Katrā no tie ir cilvēks, kuri ir īsti pagasta patrioti, tur rūpi par norisēm šajās vietās, visiem palīdz, nodod ziņas, pārstāv iedzīvotāju intereses, uz kuriem vienmēr var paļauties un kurus iedzīvotāji ciena. Pasākumā teicām paldies arī šiem cilvēkiem – Viktoram Petrukam (Tebras) un Marijai Petrukai (Bojas).

Kazdangas pagastā ir trīs daudzdzīvokļu mājas, kur visi iedzīvotāji godprātīgi maksā par īri un komunālajiem pakalpojumiem. Sastādot budžetu un plānojot remontdarbus, nākamajam gadam, rēķināties var tikai ar tādu līdzekļu apjomu, kas ieņemts par apsaimniekošanu un īri iepriekšējā gadā. Valsts svētku pasākumā teicām paldies šo māju iedzīvotājiem un piešķirām goda nosaukumu “Māja bez parādniekiem 2015”. Paldies, Boju gatves – 3, Bērzu gatves -3 un Ganību gatves – 5 iedzīvotājiem.

Kā katru gadu, pēc svētkiem pārņem lepnums, ka mums apkārt dzīvo tik atsaucīgi, čakli un dveseles bagāti cilvēki. Paldies, Jums, visiem ka veidojat mūsu sabiedrību bagātu!

Kazdangas kultūras darbu organizatore

Inese Birkenfelde

Nav komentāru:

Komentāra publicēšana